#par-10801

Oznámení ke stažení zde   
Nejnovější aktualizovaná verze: 25/04/2024

#par-10796

1. O tomto oznámení

 1. Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen "oznámení") vysvětluje, jak my (jak je definováno níže) jako "správce údajů"1 shromažďujeme, sdílíme a používáme (dále jen "zpracováváme"2 ) jakékoli informace, které se vás samostatně nebo v kombinaci s jinými informacemi týkají (dále jen "osobní údaje"3 ), když vy (dále jen "vy" a "vaše") používáte naše webové stránky, které odkazují na toto oznámení (dále jen "webová stránka").
 2. V tomto oznámení jsou rovněž uvedena práva, která máte v souvislosti s osobními údaji, které o vás zpracováváme, a způsob, jak je můžete uplatnit.
 3. Společnost AGC přistupuje k dodržování svých povinností týkajících se ochrany osobních údajů vážně. Proto jsme vypracovali toto oznámení, které popisuje standardy, jež společnost AGC uplatňuje při ochraně osobních údajů.
 4. Pro účely tohoto oznámení se AGC Glass Europe SA se sídlem na adrese 4, avenue Jean Monnet, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie, registrovaná u Crossroads Bank of Enterprises (RPM) pod číslem 0413.638.187 a s DIČ BE 0413.638.187 ("AGC ", "my", "nás" nebo "naše") vystupuje jako správce údajů, a to buď svým jménem, nebo jménem společnosti "AGC Group"4 spravující příslušné webové stránky, pokud jde o osobní údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek. Jako Správce údajů je společnost AGC odpovědná za to, že zpracování Osobních údajů je v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, konkrétně s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 5. Věnujte prosím čas pečlivému přečtení tohoto oznámení. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás prosím prostřednictvím AGC.ISM.Office@agc.com.
 

1 "Správcem údajů" se rozumí společnost AGC (jak je definována v tomto dokumentu) v rozsahu, v jakém určujeme účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů.
2 "Zpracování" znamená vše, co děláme s vašimi osobními údaji, jak je dále vysvětleno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Může zahrnovat činnosti, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, srovnávání nebo kombinování, omezování, vymazávání nebo ničení.
3 "Osobní údaje" jsou informace, na jejichž základě lze fyzickou osobu identifikovat nebo identifikovat. Společnost AGC shromažďuje, používá a zpracovává vaše osobní údaje, aby vám mohla poskytovat služby, produkty nebo informace, které požadujete.
4 Skupina AGC zahrnuje společnosti AGC Europe SA, AGC Glass Europe SA a jejich příslušné přidružené subjekty, které jsou registrovány v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

 

2. Jaké osobní údaje společnost AGC shromažďuje a proč?

 1. Typy osobních údajů, které o vás shromažďujeme, a důvody, proč je zpracováváme, jsou následující:

  Proč je shromažďujeme Typy osobních údajů Právní základ
  Abyste mohli využívat funkce nabízené těmito webovými stránkami, nástroje pro konfiguraci skleněných výrobků přizpůsobených vašim potřebám a přijímání nabídek a cenových nabídek. Jméno, příjmení, kontaktní údaje včetně telefonního čísla, e-mailu, adresy, funkce/pracovní pozice, preferovaný komunikační jazyk. Souhlas
  Pravidelně vás informovat o produktech a službách prostřednictvím e-mailu nebo jiných typů zpráv (SMS, hlasová pošta, WhatsApp), zejména při odběru našich upozornění na novinky. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, preferovaný komunikační jazyk. Souhlas
  Zlepšování našich produktů a služeb (sestavování statistik, provádění analýz trhu, zpracování zpětné vazby k produktům). Jméno, příjmení, e-mailová adresa, preferovaný komunikační jazyk. Souhlas
  Sledování a vizualizace vaší interakce s námi v e-mailové korespondenci, kterou od nás dostáváte (prostřednictvím Microsoft Dynamics), s cílem zlepšit relevanci a kvalitu naší komunikace s vámi. E-mailová adresa Oprávněný zájem (LIA k dispozici na vyžádání)
  Pro účely správy uživatelů (správa účtů, zodpovídání dotazů). Jméno, příjmení, e-mailová adresa, preferovaný komunikační jazyk. Souhlas
  Zpracovat vaši žádost, když se ucházíte o některou z našich volných pozic. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, preferovaný komunikační jazyk, údaje ze životopisu (osobní adresa, informace o kariéře, osobní údaje, které jste sdělili). Souhlas

   
 2. Určité informace shromažďujeme také automaticky z vašeho zařízení. Konkrétně se jedná o tyto automaticky shromažďované informace: vaše IP adresa, typ zařízení, jedinečné identifikační číslo zařízení, typ prohlížeče, širší zeměpisná poloha (např. poloha na úrovni země nebo města) a další technické informace. Shromažďujeme také informace o tom, jak vaše zařízení interagovalo s našimi webovými stránkami, včetně navštívených stránek a kliknutých odkazů. Shromažďování těchto informací nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům, kteří přicházejí na naše webové stránky, odkud přicházejí a jaký obsah na našich webových stránkách je zajímá. Tyto informace používáme pro naše interní analytické účely a ke zlepšení kvality a relevance našich webových stránek pro naše návštěvníky. Některé z těchto informací mohou být shromažďovány pomocí souborů cookie a podobných sledovacích technologií, jak je blíže vysvětleno v části "Soubory cookie" dostupné v zápatí našich webových stránek.
 3. Čas od času o vás získáváme osobní údaje ze zdrojů třetích stran. Děje se tak na obchodních veletrzích, oborových konferencích, z náborových webových stránek, ale pouze v případě, že jsme si ověřili, že tyto třetí strany mají váš souhlas nebo jsou jinak zákonem oprávněny či povinny nám vaše Osobní údaje poskytnout. Mezi typy Osobních údajů, které shromažďujeme od třetích stran, patří kontaktní údaje, typ podnikání atd. a tyto Osobní údaje, které od těchto třetích stran obdržíme, používáme k udržování a zlepšování přesnosti záznamů, které o vás vedeme.
 4. Obecně platí, že osobní údaje, které od vás shromažďujeme, budeme používat pouze pro účely popsané v tomto oznámení nebo pro účely, které vám vysvětlíme v okamžiku, kdy vaše osobní údaje shromažďujeme. Vaše Osobní údaje však můžeme použít i pro jiné účely, které nejsou neslučitelné s účely, které jsme vám sdělili (například pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely), pokud a kde to povolují platné zákony o ochraně osobních údajů:
  • Zlepšení funkcí nabízených těmito webovými stránkami;
  • V budoucnu můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, abychom obohatili další záznamy údajů, které máme o našich klientech, jako jsou např. naše systémy řízení vztahů se zákazníky nebo systémy SAP, s cílem lépe reagovat na vaše potřeby nebo vám lépe sloužit (např. lépe provádět vaše objednávky).

 

3. S kým společnost AGC sdílí vaše osobní údaje?

 1. Vaše osobní údaje poskytujeme následujícím kategoriím příjemců:

  • našim společnostem skupiny AGC pro účely, které jsou v souladu s tímto oznámením. Přijímáme opatření, abychom umožnili přístup k osobním údajům pouze těm zaměstnancům, kteří mají oprávněnou obchodní potřebu přístupu, a to se smluvním zákazem použití osobních údajů k jakémukoli jinému účelu;
  • našim prodejcům, poskytovatelům služeb a partnerům, kteří nám poskytují služby zpracování údajů nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro účely, které jsou popsány v tomto oznámení nebo o kterých jste byli informováni při zpracovat vaši žádost, když se ucházíte o některou z našich volných pozic. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, preferovaný komunikační jazyk, údaje ze životopisu (osobní adresa, informace o kariéře, osobní údaje, které jste sdělili). Souhlas shromažďování vašich osobních údajů. To může zahrnovat zpřístupnění údajů prodejcům třetích stran a dalším poskytovatelům služeb, které využíváme v souvislosti se službami, které nám poskytují, včetně podpory v oblastech, jako je správa IT platformy nebo podpůrné služby, služby infrastruktury a aplikací, marketing, analýza dat;
  • jakémukoli příslušnému orgánu činnému v trestním řízení, regulačnímu orgánu, státnímu orgánu, soudu nebo jiné třetí straně, pokud se domníváme, že je zveřejnění nezbytné (i) v souladu s platnými zákony nebo předpisy, (ii) k výkonu, určení nebo obraně našich zákonných práv nebo (iii) k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jakékoli jiné osoby;
  • našim auditorům, poradcům, právním zástupcům a podobným zástupcům v souvislosti s poradenskými službami, které nám poskytují, a to pro legitimní obchodní účely a na základě smluvního zákazu použití osobních údajů pro jakýkoli jiný účel;
  • potenciálnímu kupujícímu (a jeho zástupcům a poradcům) v souvislosti s navrhovanou koupí, fúzí nebo akvizicí jakékoli části našeho podniku za předpokladu, že kupujícího informujeme, že musí vaše osobní údaje používat pouze pro účely uvedené v tomto oznámení;
  • jakékoli jiné osobě s vaším předchozím souhlasem se zveřejněním.

 

4. Jak chráníme vaše soukromí

 1. Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s tímto oznámením, a to takto:
  • Korektnost: Osobní údaje budeme zpracovávat korektně. To znamená, že budeme transparentně informovat o tom, jakým způsobem zpracováváme Osobní údaje, a že je budeme zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy.
  • Omezení účelu: Osobní údaje budeme zpracovávat pro stanovené a zákonné účely a nebudeme je zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
  • Proporcionalita: Osobní údaje budeme zpracovávat způsobem, který je přiměřený účelům, jichž má být zpracováním dosaženo.
  • Přesnost údajů: Přijímáme vhodná opatření, abychom zajistili, že osobní údaje, které uchováváme, jsou přesné, úplné a v případě potřeby aktualizované. Je však také vaší odpovědností zajistit, aby vaše Osobní údaje byly co nejpřesnější, nejúplnější a nejaktuálnější, a to tak, že budete společnost AGC informovat o jakýchkoli změnách nebo chybách.
  • Zabezpečení dat: Používáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, které o vás shromažďujeme a zpracováváme. Opatření, která používáme, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních údajů.
  • Zpracovatelé údajů: Zpracováním osobních údajů pro společnost AGC a jejím jménem můžeme pověřit třetí strany. Požadujeme, aby tito zpracovatelé údajů zpracovávali Osobní údaje a jednali přísně podle našich pokynů a aby podnikli kroky k zajištění ochrany Osobních údajů.
  • Mezinárodní přenosy dat: Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a zpracovávány v jiných zemích, než je země, ve které máte bydliště. Tyto země mohou mít zákony na ochranu osobních údajů, které se liší od zákonů vaší země (a v některých případech nemusí být tak ochranné). Konkrétně se naše servery nacházejí v Evropském hospodářském prostoru a společnosti naší skupiny a poskytovatelé služeb a partneři třetích stran působí po celém světě, včetně Japonska, Spojených států atd. To znamená, že když shromažďujeme vaše osobní údaje, můžeme je zpracovávat v kterékoli z těchto zemí. Přijali jsme však vhodná ochranná opatření, která vyžadují, aby vaše Osobní údaje zůstaly chráněny v souladu s tímto oznámením. Patří mezi ně zavedení dohody o předávání údajů v rámci skupiny ("zastřešující dohoda o předávání údajů v rámci skupiny") založené na standardních smluvních doložkách Evropské komise pro předávání osobních údajů mezi společnostmi naší skupiny, které vyžadují, aby všechny společnosti skupiny chránily osobní údaje, které zpracovávají z EHP, v souladu s právem Evropské unie o ochraně údajů. Naši zastřešující dohodu o předávání údajů uvnitř skupiny vám můžeme poskytnout na vyžádání. Podobná vhodná ochranná opatření jsme zavedli i u našich poskytovatelů služeb a partnerů třetích stran.
  • Uchovávání dat: Osobní údaje, které od vás získáme, uchováváme, pokud k tomu máme trvalou oprávněnou obchodní potřebu (například abychom vám mohli poskytnout službu, kterou jste si vyžádali, nebo abychom splnili příslušné právní, daňové nebo účetní požadavky). Pokud nemáme žádnou trvalou oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše Osobní údaje, buď je vymažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše Osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak vaše Osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

 

5. Vaše práva na ochranu údajů

 1. Máte následující práva na ochranu údajů:
  • Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je, aktualizovat nebo požádat o jejich vymazání, můžete tak kdykoli učinit prostřednictvím následujících kontaktních údajů AGC.ISM.Office@agc.com nebo kontaktováním své kontaktní osoby ve společnosti AGC.
  • Kromě toho můžete za určitých okolností vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů. Tato práva můžete opět uplatnit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím následujících kontaktních údajů AGC.ISM.Office@agc.com nebo se obrátíte na kontaktní osobu společnosti AGC.
  • Pokud jsme vaše osobní údaje shromažďovali a zpracovávali s vaším souhlasem, můžete ho kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které jsme provedli před jeho odvoláním, ani na zpracování vašich Osobních údajů, které bylo provedeno na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.
  • Máte právo kdykoli odmítnout zasílání marketingových sdělení, která vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz "odhlásit" nebo "opt-out" v marketingových e-mailech, které vám zasíláme. Chcete-li se odhlásit z jiných forem marketingu (např. z poštovního marketingu nebo telemarketingu), kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
  • Pokud máte stížnost nebo obavy ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, budeme se snažit tyto obavy vyřešit. Pokud se domníváte, že jsme vaši stížnost nebo obavu dostatečně nevyřešili, máte právo podat stížnost na naše shromažďování a používání vašich Osobních údajů u úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace získáte u místního úřadu pro ochranu osobních údajů. (Kontaktní údaje na úřady pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru jsou k dispozici zde.
 2. Na všechny žádosti, které obdržíme od osob, které chtějí uplatnit svá práva na ochranu údajů, reagujeme v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

 

6. Odkazování na jiné webové stránky

 1. Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a doporučujeme vám, abyste si je prostudovali. Budou upravovat používání osobních údajů, které poskytnete při návštěvě těchto webových stránek. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek třetích stran a tyto webové stránky používáte na vlastní nebezpečí.
 2. Na našich webových stránkách také zobrazujeme tlačítka sociálních médií. Když kliknete na některé z těchto tlačítek, mohou být vaše osobní údaje předány těmto společnostem a ty mohou také nastavit soubory cookie nebo jiné sledovací technologie ve vašem prohlížeči. Shromažďování a používání vašich osobních údajů při kliknutí na jejich tlačítka na našich Webových stránkách se řídí zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami používání každé z těchto společností.
 3. Před instalací souborů cookie třetích stran nebo před tím, než vám umožníme prokliknout se na webové stránky třetí strany, si vyžádáme váš souhlas. Pokud souhlas nebyl udělen, soubory cookie nebudou nainstalovány a prokliknutí na webové stránky třetích stran se uskuteční až po vyskakovacím okně, které vás upozorní, že opouštíte prostor AGC, a požádá vás, zda si přejete pokračovat.

 

7. Upozornění pro rodiče a opatrovníky

 1. Naše webové stránky jsou určeny pro návštěvníky, kteří dosáhli věku alespoň 18 let nebo plnoletosti v jurisdikci, kde mají bydliště. Společnost AGC vědomě nevyžaduje informace od dětí ani jim neprodává produkty či služby. Pokud nesplňujete výše uvedené věkové požadavky, nezadávejte prosím své osobní údaje na těchto webových stránkách.

 

8. Aktualizace tohoto oznámení

 1. Toto oznámení můžeme čas od času aktualizovat v reakci na měnící se právní, technický nebo obchodní vývoj. Při aktualizaci Oznámení přijmeme vhodná opatření, abychom vás informovali v souladu s významem provedených změn. Získáme váš souhlas s jakoukoli podstatnou změnou Oznámení, pokud a kde to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů. Kdy bylo toto Oznámení o ochraně osobních údajů naposledy aktualizováno, zjistíte kontrolou data "poslední aktualizace" uvedeného v horní části tohoto Oznámení.