#par-6691
#par-6686

I. IDENTIFIKACE SPOLECNOSTI AGC GLASS EUROPE

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

   A. PRÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM
   B. Omezení odpovednosti
   C. Duševní vlastnictví
   D. Vazby na webové stránky tretích stran

III. UTAJENÍ INFORMACÍ /OCHRANA SOUKROMÍ

   IIIb data privacy statement for the Czech republic

IV. POLITIKA SOUBORU COOKIES

V. OCHRANA PRÁV A PRÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

VI. RUZNÉ

 


 

I. IDENTIFIKACE SPOLECNOSTI AGC GLASS EUROPE

Toto je webová stránka AGC Glass Europeu SA, spolecnosti založené podle belgických zákonu (na níž bude dále odkazováno pouze jako na “AGC Glass Europe”), vedené u Crossroads Bank, banky pro podnikání, pod císlem 0413.638.187.

Naše poštovní adresa je následující: Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium, 
Telefon: +32 (0)2 409 30 00, e-mail: Glass.Communications@agc.com .

 

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Prístup k webovým stránkám AGC Glass Europeu a jejich používání podléhá zde níže stanoveným podmínkách a dále též uplatnitelným zákonum.

 

   A. PRÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM

AGC Glass Europe usiluje ze všech sil o zajištení toho, aby jeho služby byly prístupné  7 dní v týdnu a 24 hodin denne.

AGC Glass Europe však muže tento prístup ke svým službám prerušit, a to zejména  z duvodu údržby a aktualizace, poprípade z jiných duvodu, zvlášte z duvodu technických.

 

   B. OMEZENÍ ODPOVEDNOSTI

Za žádných okolností AGC Glass Europe nerucí za prerušení uvedená pod  bodem A , ani za dusledky , které z tohoto prerušení mohou vyplynout  pro jakéhokoliv uživatele ci jakoukoliv tretí stranu.

AGC Glass Europe nenabízí žádnou záruku ohledne presnosti a aktuálního stavu informací prezentovaných na techto webových stránkách.

AGC Glass Europe nerucí za jakoukoli škodu ci jakoukoliv docasnou nebo trvalou poruchu, která by se vyskytla na datovém ci pocítacovém hardwaru uživatele pri jeho  prístupu do webových stránek ci pri práci s temito webovými stránkami, nebo kdykoliv pri prenosu pocítacových programu na datový ci pocítacový hardware uživatele; a dále pri prístupu do souboru, z nichž jsou webové stránky vytvoreny na hardwaru, který je prijímá. AGC Glass Europe zejména nerucí za jakýkoliv možný prenos jakýchkoliv viru prostrednictvím webových stránek.

AGC Glass Europe nezodpovídá za jakékoliv poškození/škody, které mohou vzniknout z nezákonného napadení techto pocítacových systému ci proniknutí do techto pocítacových systému a/nebo za podvodné použití jejich prenosových mechanismu. Spolecnost neprejímá žádnou odpovednost zejména v prípade krádeže dat v dusledku proniknutí do jeho pocítacových systému. Presto však AGC Glass Europe užívá rádné metody prevence proti nezákonnému  napadení pocítacových systému.

 

   C. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Struktura, formát ci grafická úprava a všechny prvky, které tyto webové stránky zahrnují,  jsou chráneny, registrací na jméno AGC Glass Europeu a/nebo jeho potenciálních dodavatelu ci partneru, a to zejména (i) zákonem o autorství a s ním souvisejícími právy, (ii) zákonem na ochranu pocítacových programu a (iii) zákonem na ochranu databází. Uživatelé se zavazují, že neporuší tato práva AGC Glass Europeu a/nebo jeho potenciálních dodavatelu ci partneru.

Jiná jména a produkty spolecností, uvedených na techto webových stránkách, mohou predstavovat výrobky práve jednotlivých techto  vlastníku. Uživatelé nejsou oprávneni jakkoli modifikovat, kopírovat, distribuovat, prenášet, rozširovat, predstavovat, reprodukovat, publikovat, udelovat na základe licence, prenášet ci prodávat jakékoliv informace, jakýkoliv produkt ci služby, získané z techto webových stránek, popr. vytváret práce odvozené z výše uvedených prvku, a to bez predchozího písemného souhlasu spol. AGC Glass Europe.

 

   D. VAZBY NA TRETÍ STRANY

Za webový prostor mimo doménu techto webových stránek a zejména za prostory, do nichž uživatel muže být nasmerován za pomoci hypertextových odkazu v rámci jednotlivých webových stránek, výlucne nesou odpovednost držitelé techto webových stránek.

Jde o to, že AGC Glass Europe nemuže provádet jakoukoliv trvalou kontrolu techto webových stránek, ani nenese za tyto stránky  odpovednost. Vložení takových odkazu do webových stránek AGC Glass Europeu  neznamená, že AGC Glass Europe schvaluje prvky obsažené na techto stránkách.

AGC Glass Europe neprebírá odpovednost, zejména v souvislosti s materiálem, za údaje jakéhokoliv druhu, které jsou obsažené nebo rozširované na webovém prostoru, na který muže být uživatel odkazován. AGC Glass Europe není odpovedný ani za procesní ci osobní údaje, které mohou být predávány jejích prostrednictvím.

 

III. Politika ochrany soukromí při používání internetové stránky

Přečtěte si více

IIIb DATA PRIVACY STATEMENT FOR E-RECRUITING IN THE CZECH REPUBLIC:

Jestliže nevlastníte e-mailovou adresu, vyplnte prosím priložený osobní dotazník a zašlete nám jej na adresu AGC Flat Glass Czech a.s., clen skupiny AGC Flat Glass Czech, Sklárská 450, 416 74 Teplice.

Potvrzuji, že osobní údaje, které jsem uvedl/a/ do tohoto dotazníku, jsou pravdivé. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity pro interní potrebu AGC Flat Glass Czech a.s. a skupiny AGC Flat Glass Czech pro zpracování dat v rozsahu nutném pro rozhodování o prijetí uchazecu o zamestnání do pracovního pomeru, a to po dobu do vzniku pracovního pomeru, nejdéle po dobu 1 roku od data registrace. Souhlasím se skartací tohoto dotazníku po uplynutí zde uvedené lhuty. Zavazuji se bez zbytecného odkladu nahlásit každou zmenu údaju uvedených v tomto dotazníku. Dále potvrzuji, že jsem byl/a/ ve smyslu ustanovení §11 zákona c. 101/2000 Sb. rádne informován/a/ o zpracovávání mých osobních údaju.

 

IV. POLITIKA SOUBORU COOKIES

Přečtěte si více

 

V. OCHRANA PRÁV A PRÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

AGC Glass Europe si vyhrazuje právo podniknout urcité právní kroky v prípade porušení soucasných podmínek, a to s cílem  získat náhradu za jakoukoliv škodu, kterou muže utrpet.

Vztahy  mezi spolecností AGC Glass Europe a uživatelem se budou rídit belgickými zákony,  které podléhají  prísným pravidlum mezinárodního verejného a soukromého práva, jimiž se rídí uživatel.

Výlucnou príslušnost zde budou mít  bruselské soudy.

AGC Glass Europe si však vyhrazuje právo odmítnout umožnit  prístup jakémukoliv internetovému uživateli  k cásti techto webových stránek ci k celým temto webovým stránkám, a to jednostranne a bez predchozího upozornení, zejména v prípade, že internetový uživatel manifestacne poruší stávající podmínky.

 

VI. RUZNÉ

Kdyby se stalo a nekteré z ustanovení techto podmínek by bylo možno považovat za neplatné nebo nepoužitelné, pri srovnání s platnými zákony, pak neplatné ci nepoužitelné ustanovení bude nutno nahradit  platným a použitelným, jehož obsah bude co nejblíže odpovídat puvodnímu ustanovení, avšak ostatní ustanovení v dohode zustanou v platnosti.

Nynejší ustanovení odrážejí  ucelenou dohodu mezi uživatelem a spolecností AGC GLASS EUROPE týkající se webových stránek a tato ustanovení nahrazují veškeré predchozí i soucasné úmluvy a návrhy týkající se techto webových stránek, at již v podobe elektronické, písemné ci ústní, mezi spol. AGC Glass Europe a uživatelem, a ciní  tato predchozí ujednání neplatnými.

Tištená verze soucasných ustanovení a jakékoliv upozornení vydané v elektronické podobe bude akceptováno pri jakémkoliv soudním ci administrativním postupu vztahujícímu se k této dohode, a to stejným zpusobem a za stejných podmínek jako jiné obchodní rejstríky  a dokumenty vytvorené a uchované v tištené podobe.

AGC Glass Europe si vyhrazuje právo upravit podmínky a varovná upozornení, s jejichž pomocí je umožneno tyto webové stránky nabízet.