#par-6691
#par-6686

I. IDENTIFIKACE SPOLECNOSTI AGC GLASS EUROPE

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

   A. PRÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM
   B. Omezení odpovednosti
   C. Duševní vlastnictví
   D. Vazby na webové stránky tretích stran

III. UTAJENÍ INFORMACÍ /OCHRANA SOUKROMÍ

   IIIb data privacy statement for the Czech republic

IV. POUŽÍVÁNÍ  COOKIES

V. OCHRANA PRÁV A PRÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

VI. RUZNÉ

 


 

I. IDENTIFIKACE SPOLECNOSTI AGC GLASS EUROPE

Toto je webová stránka AGC Glass Europeu SA, spolecnosti založené podle belgických zákonu (na níž bude dále odkazováno pouze jako na “AGC Glass Europe”), vedené u Crossroads Bank, banky pro podnikání, pod císlem 0413.638.187.

Naše poštovní adresa je následující: Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium, 
Telefon: +32 (0)2 409 30 00, e-mail: Glass.Communications@agc.com .

 

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Prístup k webovým stránkám AGC Glass Europeu a jejich používání podléhá zde níže stanoveným podmínkách a dále též uplatnitelným zákonum.

   A. PRÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM

AGC Glass Europe usiluje ze všech sil o zajištení toho, aby jeho služby byly prístupné  7 dní v týdnu a 24 hodin denne.

AGC Glass Europe však muže tento prístup ke svým službám prerušit, a to zejména  z duvodu údržby a aktualizace, poprípade z jiných duvodu, zvlášte z duvodu technických.

   B. OMEZENÍ ODPOVEDNOSTI

Za žádných okolností AGC Glass Europe nerucí za prerušení uvedená pod  bodem A , ani za dusledky , které z tohoto prerušení mohou vyplynout  pro jakéhokoliv uživatele ci jakoukoliv tretí stranu.

AGC Glass Europe nenabízí žádnou záruku ohledne presnosti a aktuálního stavu informací prezentovaných na techto webových stránkách.

AGC Glass Europe nerucí za jakoukoli škodu ci jakoukoliv docasnou nebo trvalou poruchu, která by se vyskytla na datovém ci pocítacovém hardwaru uživatele pri jeho  prístupu do webových stránek ci pri práci s temito webovými stránkami, nebo kdykoliv pri prenosu pocítacových programu na datový ci pocítacový hardware uživatele; a dále pri prístupu do souboru, z nichž jsou webové stránky vytvoreny na hardwaru, který je prijímá. AGC Glass Europe zejména nerucí za jakýkoliv možný prenos jakýchkoliv viru prostrednictvím webových stránek.

AGC Glass Europe nezodpovídá za jakékoliv poškození/škody, které mohou vzniknout z nezákonného napadení techto pocítacových systému ci proniknutí do techto pocítacových systému a/nebo za podvodné použití jejich prenosových mechanismu. Spolecnost neprejímá žádnou odpovednost zejména v prípade krádeže dat v dusledku proniknutí do jeho pocítacových systému. Presto však AGC Glass Europe užívá rádné metody prevence proti nezákonnému  napadení pocítacových systému.

   C. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Struktura, formát ci grafická úprava a všechny prvky, které tyto webové stránky zahrnují,  jsou chráneny, registrací na jméno AGC Glass Europeu a/nebo jeho potenciálních dodavatelu ci partneru, a to zejména (i) zákonem o autorství a s ním souvisejícími právy, (ii) zákonem na ochranu pocítacových programu a (iii) zákonem na ochranu databází. Uživatelé se zavazují, že neporuší tato práva AGC Glass Europeu a/nebo jeho potenciálních dodavatelu ci partneru.

Jiná jména a produkty spolecností, uvedených na techto webových stránkách, mohou predstavovat výrobky práve jednotlivých techto  vlastníku. Uživatelé nejsou oprávneni jakkoli modifikovat, kopírovat, distribuovat, prenášet, rozširovat, predstavovat, reprodukovat, publikovat, udelovat na základe licence, prenášet ci prodávat jakékoliv informace, jakýkoliv produkt ci služby, získané z techto webových stránek, popr. vytváret práce odvozené z výše uvedených prvku, a to bez predchozího písemného souhlasu spol. AGC Glass Europe.

   D. VAZBY NA TRETÍ STRANY

Za webový prostor mimo doménu techto webových stránek a zejména za prostory, do nichž uživatel muže být nasmerován za pomoci hypertextových odkazu v rámci jednotlivých webových stránek, výlucne nesou odpovednost držitelé techto webových stránek.

Jde o to, že AGC Glass Europe nemuže provádet jakoukoliv trvalou kontrolu techto webových stránek, ani nenese za tyto stránky  odpovednost. Vložení takových odkazu do webových stránek AGC Glass Europeu  neznamená, že AGC Glass Europe schvaluje prvky obsažené na techto stránkách.

AGC Glass Europe neprebírá odpovednost, zejména v souvislosti s materiálem, za údaje jakéhokoliv druhu, které jsou obsažené nebo rozširované na webovém prostoru, na který muže být uživatel odkazován. AGC Glass Europe není odpovedný ani za procesní ci osobní údaje, které mohou být predávány jejích prostrednictvím.

 

III. Politika ochrany soukromí při používání internetové stránky

 1. O této Politice

  1. Účelem této Politiky ochrany soukromí ("Politika") je vysvětlit, jak my (viz definice níže) shromažďujeme, sdílíme a používáme všechny informace, které se vztahují k Vám ("osobní údaje") a které samostatně nebo v kombinaci s jinými informacemi získáváme, jestliže vy ("vy" a "vaše") využíváte naši internetovou stránku http://www.agc-glass.eu ("internetová stránka").
  2. Tato Politika zároveň stanovuje práva, která máte ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, a vysvětluje, jak tato práva můžete uplatnit.
  3. AGC považuje dodržování zásad ochrany soukromí za zásadní. Z tohoto důvodu jsme vypracovali tuto Politiku, která popisuje, jaké postupy platí pro ochranu osobních údajů.
  4. Pro účely této Politiky je správcem osobních údajů získaných prostřednictvím internetové stránky společnost AGC Glass Europe SA (" AGC Glass Europe SA", my" nebo "naše") se sídlem 4, avenue Jean Monnet, 1348 Louvain-la Neuve, Belgie a zapsaná u the Crossroads Bank of Enterprises (RPM) pod číslem 0413.638.187 a daňovým identifikačním číslem VAT 0413.638.187. Jako správce údajů je AGC povinen zajistit, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnou právní úpravou ochrany údajů a především s Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
  5. Přečtěte si, prosím, tuto Politiku pozorně. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte ISM Office na adrese AGC.ISM.Office@agc.com a/nebo vlastníka internetové stránky na adrese Glass.Communications@agc.com.
 2. Jaké osobní údaje AGC shromažďuje a proč?

  1. Mezi osobní údaje, které o Vás můžeme shromažďovat, a důvody, proč tak činíme, patří:

   Proč údaje shromažďujeme Typy osobních údajů Právní základ
   Chceme vám umožnit využít funkcionality naší internetové stránky, např. zasílání upozornění, online aplikace atd. Křestní jméno, příjmení, kontaktní informace, včetně telefonního čísla, emailové adresy, pracovní pozice / zařazení, preferovaný jazyk komunikace, je-li potřeba (pouze online aplikace), pohlaví. Souhlas
   Chceme vás pravidelně informovat o našich produktech a službách emailem nebo jinými zprávami (SMS apod.), zvláště při zasílání upozornění. Křestní jméno, příjmení, emailová adresa, preferovaný jazyk komunikace. Souhlas
   Chceme zlepšit naše produkty a služby (vypracování statistik, provádění tržní analýzy atd.) Křestní jméno, příjmení, emailová adresa, preferovaný jazyk komunikace. Souhlas
   Za účelem správy uživatelů (správa klientských účtů, odpovědi na dotazy atd.) Křestní jméno, příjmení, emailová adresa, preferovaný jazyk komunikace. Souhlas
  2. Je možné, že některé informace budeme shromažďovat automaticky z vašeho zařízení. K těmto automaticky získaným informacím může patřit vaše IP adresa, typ zařízení, jedinečné identifikační číslo zařízení, typ vyhledávače, přibližná zeměpisná poloha (např. stát nebo obec) a další technické informace. Zároveň je možné, že budeme shromažďovat informace o tom, jak vaše zařízení komunikovalo s naší internetovou stránkou, včetně prohlížených stránek a prokliků na odkazy. Sběr těchto informací nám umožňuje lépe poznat návštěvníky naší internetové stránky, zjistit, odkud jsou a který obsah na naší internetové stránce je pro ně zajímavý. Tyto informace používáme za účelem interní analýzy a pro zlepšení kvality a relevantnosti naší stránky pro návštěvníky. Některé tyto informace mohou být shromažďovány pomocí cookies a podobných technologií sledování, jak je vysvětleno dále pod názvem “Cookies a podobné technologie sledování” na adrese http://www.agc-glass.eu/cs/pravni-upozorneni#cookies.
  3. Může nastat situace, že osobní údaje o vás získáme od třetích stran (například na veletrzích, odborných konferencích, z náborových internetových stránek apod.), ale v takovém případě vždy ověřujeme, že tyto třetí strany od vás buď získaly váš souhlas, nebo tyto údaje poskytují v souladu s platnou právní úpravou nebo na základě povinnosti stanovené právní úpravou. Typy osobních údajů získaných od třetích stran mohou zahrnovat kontaktní údaje, oblast podnikání apod. a my tyto údaje získané od třetích stran používáme za účelem zajištění a zlepšení přesnosti záznamů o vás.
  4. Obecně platí, že osobní údaje o vás používáme pouze pro účely popsané v této Politice nebo pro účely sdělené v okamžiku získání vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje však můžeme použít i pro jiné účely, které nejsou v rozporu s účely vám sdělenými (například archivace pro účely veřejného zájmu, vědecký nebo historický výzkum, statistické účely), jestliže je toto v souladu s platnou právní úpravou o ochraně údajů, např.:
   • za účelem zlepšení funkcionality naší internetové stránky;
   • v budoucnu za účelem shromáždění vašich osobních údajů, abychom doplnili jiné datové záznamy, které vedeme o našich klientech, např. v rámci správy vztahů s klienty nebo našich systémů SAP pro lepší pochopení vašich potřeb nebo poskytování lepších služeb (např. lepší realizace vašich objednávek);
   • atd.
 3. S kým AGC sdílí vaše osobní údaje?

  1. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit následujícím kategoriím příjemců:
   1. společnosti naší skupiny za účely slučitelnými s touto Politikou. Přijali jsme opatření, aby osobní údaje byly přístupné pouze těm zaměstnancům, kteří přístup k údajům potřebují v rámci svých pracovních povinnosti, a smluvně stanovili zákaz využívání osobních údajů pro jiné účely.
   2. naši smluvní prodejci, poskytovatelé služeb a partneři, kteří nám poskytují služby zpracování údajů nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro účely popsané v této Politice nebo vám sdělené v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů. Může se jednat o zpřístupnění údajů smluvním prodejcům a jiným poskytovatelům služeb v souvislosti se službami, které nám poskytují, např. podpora při správě IT platformy nebo podpůrné služby, služby infrastruktury a aplikací, marketing, analýza dat;
   3. orgány činné v trestním řízení, regulatorní orgány, státní orgány, soudy nebo jiná třetí strana, kdy budeme předpokládat, že zpřístupnění je nutné (i) na základě platné právní úpravy a regulatorních předpisů, (ii) za účelem uplatnění, stanovení nebo ochrany našich zákonných práv, nebo (iii) za účelem ochrany našich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné osoby;
   4. naši auditoři, poradci, právní zástupci a podobné subjekty v souvislosti s poradenskými službami, které nám poskytují v rámci našich oprávněných obchodních zájmů a pod smluvním závazkem zákazu využití osobních dat k jiným účelům;
   5. potenciální kupec (a jeho zástupci a poradci) v souvislosti s navrhovaným nákupem, fúzí nebo akvizicí kterékoli části naší společnosti za podmínky, že budeme kupce informovat, že vaše osobní údaje mohou být využity pouze za účely uvedenými v této Politice;
   6. jiný subjekt s vaším předchozím souhlasem zpřístupnění.
 4. Jak chráníme vaše soukromí

  1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s touto Politikou podle následujících zásad:
   1. Korektnost: Osobní údaje budeme zpracovávat korektně. To znamená, že vám budeme transparentně sdělovat, jak zpracováváme osobní údaje, a osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnou právní úpravou.
   2. Účelové omezení: Osobní údaje budeme zpracovávat pro konkrétní a zákonné účely. Osobní údaje nebudeme zpracovávat způsobem, který je neslučitelný s těmito účely.
   3. Přiměřenost: Osobní údaje budeme zpracovávat způsobem, který je přiměřený účelům zpracování.
   4. Přesnost údajů: Přijímáme vhodná opatření, aby osobní údaje v naší správě byly přesné, úplné a, je-li potřeba, aktualizované. Je však také vaší odpovědností ujistit se, že osobní údaje v naší správě jsou co nejpřesnější, nejúplnější a nejaktualizovanější tím, že budete AGC informovat o všech změnách či chybách.
   5. Bezpečnost údajů: Používáme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které o vás shromažďujeme a zpracováváme. Tato opatření byla nastavena tak, aby zajistila úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních dat.
   6. Zpracovatelé údajů: Zpracováním údajů pro AGC a jménem AGC může AGC pověřit třetí strany. Po takových zpracovatelích budeme striktně vyžadovat, aby zpracovali osobní údaje podle našich pokynů a přijali opatření pro zabezpečení osobních údajů.
   7. Mezinárodní předání údajů: Vaše osobní údaje mohou být předány do jiných zemí, než je země vašeho bydliště, a zde zpracovány. Tyto země mohou uplatňovat jinou právní úpravu o ochraně dat (a v některých případech poskytovat menší míru ochrany). Konkrétně jsou naše servery umístěny v zemích Evropského hospodářského prostoru a společnosti naší skupiny a partnerští poskytovatelé služeb působí po celém světě, včetně Ruské federace, Japonska, Spojených států apod. To znamená, že když shromažďujeme vaše osobní údaje, můžeme je zpracovávat v některé z těchto zemí.
    Přijali jsme odpovídající opatření zajišťující, že vaše osobní údaje zůstanou chráněny tak, jak stanovuje tato Politika. Proto jsme schválili dohodu o přenosu dat v rámci Skupiny ("Rámcová dohoda o přenosu dat v rámci Skupiny"), která vychází ze Standardních smluvních doložek Evropské komise pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích, a vyžadujeme, aby všechny společnosti Skupiny chránily zpracovávané osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru v souladu s právní úpravou o ochraně dat Evropské unie.
    Naše Rámcová dohoda o přenosu dat v rámci Skupiny je k dispozici na vyžádání. Podobná ochranná opatření jsme zavedli pro naše smluvní poskytovatele služeb a partnery.
   8. Uchovávání údajů: Osobní údaje, které od vás získáme, uchováváme, jestliže existuje oprávněný obchodní zájem (například za účelem poskytnutí služby, kterou jste si vyžádali, nebo za účelem plnění platných právních, daňových nebo účetních požadavků).
    Jestliže nemáme přetrvávající oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše údaje, přistoupíme k vymazání nebo anonymizaci, nebo, pokud toto není možné, (například z důvodu uchování vašich údajů v záložních archivech), budou vaše údaje bezpečně uloženy a další zpracování až do doby vymazání nebude umožněno.
 5. Vaše práva na ochranu osobních údajů

  1. Máte tato práva na ochranu osobních údajů:
   1. Přejete-li si mít přístup k osobním údajům, opravit, aktualizovat nebo požádat o výmaz osobních údajů, můžete tak učinit kdykoli. Kontaktujte nás na následující adrese ISM Office AGC.ISM.Office@agc.com nebo u naší kontaktní osoby AGC.
   2. Dále, za určitých okolností, můžete podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování ašich osobních údajů nebo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů. Kontaktujte nás na následující adrese ISM Office AGC.ISM.Office@agc.com nebo u naší kontaktní osoby AGC.
   3. Jestliže jsme shromažďovali a zpracovávali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování provedeného před vašim odvoláním souhlasu, ani zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiného zákonného mechanismu než souhlas.
   4. Máte právo kdykoli odmítnout marketingovou komunikaci, kterou vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit tak, že kliknete na tlačítko “odhlásit” nebo “odmítnout” v našich marketingových emailech. Přejete-li si odhlásit se od jiných forem marketingové komunikace (marketing poštou nebo telemarketing), kontaktujte nás, prosím, na adrese uvedené výše.
   5. Podáte-li stížnost nebo vyjádříte-li znepokojení nad tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, vždy se budeme snažit vaši stížnost vyřešit. Budete-li však mít pocit, že jsme se vaší stížností či obavou nezabývali dostatečně, máte právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací získáte u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. (Kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a některých zemí mimo Evropu (včetně USA a Kanady jsou k dispozici zde.)
  2. Budeme odpovídat na všechny žádosti jednotlivců, kteří si přejí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou na ochranu údajů.
 6. Odkazy na jiné internetové stránky

  1. Tato internetová stránka může obsahovat hyperodkazy na internetové stránky ve vlastnictví třetích stran nebo provozované třetími stranami. Tyto internetové stránky mohou podléhat vlastním politikám ochrany soukromí. Přečtěte si je, prosím, pozorně. Tyto politiky stanovují, jak budou použity vaše osobní údaje získané v okamžiku, kdy tyto stránky navštívíte. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za politiku ochrany soukromí internetových stránek těchto třetích stran. Používání těchto internetových stránek je na vaše vlastní riziko.
 7. Aktualizace této Politiky

  1. Jestliže z důvodů právních, technických nebo obchodních změn bude nutné tuto Politiku aktualizovat, přijmeme vhodná opatření, abychom vás informovali přiměřeně významu prováděných změn. V případě významných změn, nebo vyžaduje-li to platná právní úprava, požádáme vás o souhlas. Datum poslední aktualizace je uveden pod označením “poslední aktualizace” nad textem této Politiky.

 

IIIb DATA PRIVACY STATEMENT FOR E-RECRUITING IN THE CZECH REPUBLIC:

Jestliže nevlastníte e-mailovou adresu, vyplnte prosím priložený osobní dotazník a zašlete nám jej na adresu AGC Flat Glass Czech a.s., clen skupiny AGC Flat Glass Czech, Sklárská 450, 416 74 Teplice.

Potvrzuji, že osobní údaje, které jsem uvedl/a/ do tohoto dotazníku, jsou pravdivé. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity pro interní potrebu AGC Flat Glass Czech a.s. a skupiny AGC Flat Glass Czech pro zpracování dat v rozsahu nutném pro rozhodování o prijetí uchazecu o zamestnání do pracovního pomeru, a to po dobu do vzniku pracovního pomeru, nejdéle po dobu 1 roku od data registrace. Souhlasím se skartací tohoto dotazníku po uplynutí zde uvedené lhuty. Zavazuji se bez zbytecného odkladu nahlásit každou zmenu údaju uvedených v tomto dotazníku. Dále potvrzuji, že jsem byl/a/ ve smyslu ustanovení §11 zákona c. 101/2000 Sb. rádne informován/a/ o zpracovávání mých osobních údaju.

 

IV. POLITIKA SOUBORU COOKIES

1. Poznámka

 1. Tato Politika souborů cookies ("Politika") vysvětluje, jak AGC a společnosti skupiny (souhrnně “AGC”, "my", a "naše") využívají cookies a podobných technologií pro rozpoznání, když a kdy navštívíte naši internetovou stránku na adrese http://www.agc-glass.eu ("internetová stránka"). Tato politika vysvětluje, co jsou cookies a proč je využíváme, a dále, jaká jsou vaše práva při správě našeho využívání cookies.
 2. Přečtěte si, prosím, tuto Politiku pozorně. Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře, kontaktujte náš ISM Office na adrese AGC.ISM.Office@agc.com.

2. Co jsou cookies?

 1. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou umístěny ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, kdykoli navštívíte internetovou stránku. Vlastníci internetových stránek běžně používají cookies pro zajištění fungování stránek nebo lepší funkčnosti těchto stránek a pro sledování využití stránek.
 2. Cookies plní různé funkce, například vám umožňují navigovat lépe na stránkách, zapamatují si vaše preference a obecně zlepšují vaši spokojenost uživatele. Zajišťují také, že nabízená online reklama odpovídá vám a vašim zájmům.
 3. Cookies nastavené vlastníkem internetové stránky (v tomto případě AGC) se nazývají "vlastní cookies". Cookies nastavené jinou stranou než vlastníkem stránky se nazývají "cookies třetích stran". Cookies třetích stran umožňují třetím stranám nastavit funkce a funkcionality prostřednictvím internetové stránky (například doručování reklamy, interaktivní obsah a analýzy). Strany, které nastavují tyto cookies třetích stran, dokáží rozpoznat váš počítač, kdykoli navštívíte danou internetovou stránku a také některé jiné internetové stránky.

3. Jak dlouho zůstávají cookies v zařízení?

 1. Cookies zůstávají uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení různě dlouhou dobu. Tzv. 'cookies relace' jsou platné pouze po dobu otevření vašeho prohlížeče a jsou ze zařízení automaticky vymazány ihned po zavření prohlížeče. 'Trvalé cookies' zůstávají uloženy v zařízení i po uzavření prohlížeče nebo aplikace a mohou být internetovou stránkou nebo aplikací použity pro rozpoznávání vašeho zařízení, kdykoli později znovu otevřete prohlížeč nebo aplikaci. Délka uložení cookies naší internetové stránky je podrobněji vysvětlena v tabulce níže.

4. Proč používáme cookies?

 

5. Využívání jiných technologií sledování, například web beacons?

 1. Cookies nejsou jediný způsob, jak rozpoznat nebo sledovat návštěvníka na internetové stránce. Můžeme využívat i jiné podobné technologie, například web beacons (někdy také nazývané "pixelový tag" nebo "clear gifs"). Jedná se o malé grafické soubory obsahující jedinečný identifikátor, který nám umožní zjistit, že někdo navštívil naši internetovou stránku nebo otevřel email, který jsme mu zaslali. To nám umožní například sledovat přesuny uživatelů z jedná části internetové stránky na jinou, zasílat cookies nebo jejich prostřednictvím komunikovat, zjistit, zda jste přešel na naši internetovou stránku z online reklamy sdílené na internetové stránce třetí strany, zlepšit výkon stránky a měřit úspěšnost našich emailových marketingových kampaní. V mnoha případech tyto technologie vycházejí z technologie cookies, takže odmítnutím cookies znemožníte i jejich fungování.

6. Cílená reklama

Někdy zasílají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení cookies třetí strany za účelem zprostředkování reklamy přes naši stránku. Tyto společnosti mohou využít informací o vaší návštěvě na této nebo jiné internetové stránce za účelem zaslání relevantních informací o zboží a službách, které by vás mohly zajímat. Někdy také využívají technologie na měření efektivity reklamy. Činí tak používáním cookies nebo web beacons pro shromažďování informací o vaší návštěvě na této nebo jiných internetových stránkách za účelem zaslání relevantních informací o zboží a službách, které by vás mohly zajímat. Takto shromážděné informace nám ani jim neumožňují zjistit vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se sami nerozhodnete je poskytnout.

7. Jak mohu spravovat cookies?

 1. Máte právo odmítnout nebo přijmout cookies. Svou volbu uplatníte kliknutím na příslušný odkaz odhlášení umístěný v záložce „nastavení ochrany soukromí“ na vaší obrazovce. Vaše volba odhlášení je platná 30 dní. Po uplynutí této doby můžete své rozhodnutí změnit.
 2. V nastavení svého prohlížeče můžete měnit pravidla pro přijímání nebo zakázání cookies. Jestliže odmítnete cookies, můžete stále využívat některé funkce, ale některé části pouze omezeně. Vzhledem k tomu, že nastavení se mění u každého prohlížeče jiným způsobem, doporučujeme využít menu Nápověda vašeho prohlížeče, kde se dozvíte více.
 3. Většina poskytovatelů reklamy dává možnost odhlásit se od přijímání cílené reklamy. Více informací naleznete na http://www.aboutads.info/choices/ or http://www.youronlinechoices.com.

8. Cookies zaslané v minulosti

 1. Jestliže jste odmítli jedno nebo více cookies, budeme moci stále využít informace shromážděné těmito cookies před jejich odhlášením. Po odhlášení přes odkaz odhlášení přestaneme tyto informace shromažďovat.

9. Více informací o cookies

 1. Přejete-li si dozvědět se více o cookies, včetně vysvětlení, jak jsou cookies umisťovány do vašeho koncového zařízení, nebo jak je spravovat či mazat, navštivte http://www.allaboutcookies.org.

10. Aktualizace této Politiky

 1. Jestliže budeme muset aktualizovat tuto Politiku z důvodů právních, technických nebo obchodních změn, přijmeme vhodná opatření, abychom vás informovali přiměřeně významu prováděných změn. V případě významných změn, nebo vyžaduje-li to platná právní úprava, požádáme vás o souhlas.
 2. Datum poslední aktualizace je uvedeno pod označením “poslední aktualizace” nad textem této Politiky.

 

V. OCHRANA PRÁV A PRÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

AGC Glass Europe si vyhrazuje právo podniknout urcité právní kroky v prípade porušení soucasných podmínek, a to s cílem  získat náhradu za jakoukoliv škodu, kterou muže utrpet.

Vztahy  mezi spolecností AGC Glass Europe a uživatelem se budou rídit belgickými zákony,  které podléhají  prísným pravidlum mezinárodního verejného a soukromého práva, jimiž se rídí uživatel.

Výlucnou príslušnost zde budou mít  bruselské soudy.

AGC Glass Europe si však vyhrazuje právo odmítnout umožnit  prístup jakémukoliv internetovému uživateli  k cásti techto webových stránek ci k celým temto webovým stránkám, a to jednostranne a bez predchozího upozornení, zejména v prípade, že internetový uživatel manifestacne poruší stávající podmínky.

 

VI. RUZNÉ

Kdyby se stalo a nekteré z ustanovení techto podmínek by bylo možno považovat za neplatné nebo nepoužitelné, pri srovnání s platnými zákony, pak neplatné ci nepoužitelné ustanovení bude nutno nahradit  platným a použitelným, jehož obsah bude co nejblíže odpovídat puvodnímu ustanovení, avšak ostatní ustanovení v dohode zustanou v platnosti.

Nynejší ustanovení odrážejí  ucelenou dohodu mezi uživatelem a spolecností AGC GLASS EUROPE týkající se webových stránek a tato ustanovení nahrazují veškeré predchozí i soucasné úmluvy a návrhy týkající se techto webových stránek, at již v podobe elektronické, písemné ci ústní, mezi spol. AGC Glass Europe a uživatelem, a ciní  tato predchozí ujednání neplatnými.

Tištená verze soucasných ustanovení a jakékoliv upozornení vydané v elektronické podobe bude akceptováno pri jakémkoliv soudním ci administrativním postupu vztahujícímu se k této dohode, a to stejným zpusobem a za stejných podmínek jako jiné obchodní rejstríky  a dokumenty vytvorené a uchované v tištené podobe.

AGC Glass Europe si vyhrazuje právo upravit podmínky a varovná upozornení, s jejichž pomocí je umožneno tyto webové stránky nabízet.