#par-6691
#par-6686

I. IDENTIFICATIE van AGC GLASS EUROPE

II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

   A. Toegankelijkheid van de website
   B. Beperking van de aansprakelijkheid
   C. Intellectuele eigendom
   D. Links naar de websites van derden

III. PRIVACYVERKLARING

IV. COOKIE POLICY

V. BEHOUD VAN RECHTEN EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

VI. ALLERLEI

 


 

I. IDENTIFICATIE VAN AGC GLASS EUROPE

Dit is de website van AGC Glass Europe NV, vennootschap naar Belgisch recht (hieronder "AGC Glass Europe" genoemd), die zowel bij de btw-administratie als de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0413.638.187 ingeschreven is.

Dit is ons postadres: Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium,
tel: +32 (0)2 409 30 00,
e-mail: Glass.Communications@agc.com

 

II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot en het gebruik van de website van AGC Glass Europe zijn onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden en aan de heersende wetgeving.

 

A. TOEGANKELIJKHEID VAN DE WEBSITE

AGC Glass Europe zorgt ervoor dat zijn diensten in de mate van het mogelijke 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk zijn.

AGC Glass Europe kan de toegang echter onderbreken, bijvoorbeeld om de website te onderhouden of bij te werken, of voor elke andere reden, onder andere van technische aard.

 

B. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

AGC Glass Europe is in geen geval aansprakelijk voor de in punt A vermelde onderbrekingen en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de gebruiker of voor elke derde.

AGC Glass Europe garandeert op geen enkele manier dat de informatie die op deze website wordt gegeven, exact of actueel is.

AGC Glass Europe is niet aansprakelijk voor de schade of voor elk tijdelijk of permanent incident aan de gegevens of het informaticamateriaal van de gebruiker tijdens zijn toegang tot de website, bij het navigeren door de pagina's ervan of meer algemeen bij het verzenden van de computerbestanden en –programma's die op de hardware van de ontvanger de website vormen. AGC Glass Europe is meer bepaald niet aansprakelijk voor het eventueel verzenden van virussen via zijn website.

AGC Glass Europe is niet aansprakelijk voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het niet-geoorloofd binnendringen van zijn informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. De onderneming wijst elke aansprakelijkheid af, ondere andere voor inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien. AGC Glass Europe zet echter alle nuttige middelen in om ongeoorloofde inbraak te voorkomen.

 

C. INTELLECTUELE EIGENDOM

De structuur, de layout en alle elementen die opgenomen zijn in deze website zijn beschermd, ten gunste van AGC Glass Europe en/of zijn eventuele leveranciers of partners, meer bepaald door de wetten op (i) de auteursrechten en de naburige rechten, (ii) de bescherming van computerprogramma's en (iii) de databases. De gebruiker gaat de verbintenis aan om de rechten van AGC Glass Europe en/of zijn eventuele leveranciers of partners niet te schenden.

Namen van andere producten of bedrijven die op deze website worden vermeld, kunnen merken van hun respectieve eigenaars zijn. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze website wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder de schriftelijke of voorafgaande toestemming van AGC Glass Europe.

 

D. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Voor de webruimten buiten het domein van deze website en meer bepaald voor de webruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van deze website, zijn uitsluitend de houders van deze webruimten aansprakelijk.

 

AGC Glass Europe kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan. Het opnemen van deze links houdt bijgevolg geen goedkeuring in door AGC Glass Europe van de elementen die deze webruimten uitmaken.

AGC Glass Europe wijst derhalve alle aansprakelijkheid van de hand, ondere andere met betrekking tot het materiaal en de gegevens, van welke aard dan ook, die voorkomen op of verspreid worden door deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan.

 

III. PRIVACYVERKLARING

Lees meer hier

 

IV. COOKIE POLICY

Lees meer hier

 

VI. ALLERLEI

Als enige bepaling uit de onderhavige voorwaarden niet geldig of niet uitvoerbaar blijkt te zijn ten opzichte van de heersende wetgeving, dan zal ervan worden uitgegaan dat deze ongeldige of niet uitvoerbare bepaling vervangen is door een geldige en uitvoerbare bepaling waarvan de draagwijdte de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert, terwijl alle andere bepalingen van het akkoord van kracht blijven.

De onderhavige bepalingen vormen het geheel van de overeenkomsten tussen de gebruiker en AGC GLASS EUROPE met betrekking tot deze website en zij annuleren en vervangen alle eerdere of tegenwoordige, elektronische, schriftelijke of mondelinge mededelingen en voorstellen met betrekking tot de onderhavige website, tussen de gebruiker en AGC Glass Europe.

Een gedrukte versie van de onderhavige bepalingen en van elke elektronisch afgeleverde waarschuwing zal in elke gerechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot deze overeenkomst worden aanvaard, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die in gedrukte vorm worden opgemaakt en bewaard.

AGC Glass Europe behoudt zich het recht voor om de formulering, voorwaarden en waarschuwingen op grond waarvan deze website wordt aangeboden, te wijzigen.