#par-5056
#par-5051

I. IDENTIFICATIE van AGC GLASS EUROPE

II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

   A. Toegankelijkheid van de website
   B. Beperking van de aansprakelijkheid
   C. Intellectuele eigendom
   D. Links naar de websites van derden

III. PRIVACY

IV. GEBRUIK VAN COOKIES

V. BEHOUD VAN RECHTEN EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

VI. ALLERLEI

 


 

I. IDENTIFICATIE VAN AGC GLASS EUROPE

Dit is de website van AGC Glass Europe NV, vennootschap naar Belgisch recht (hieronder "AGC Glass Europe" genoemd), die zowel bij de btw-administratie als de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0413.638.187 ingeschreven is.

Dit is ons postadres: Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium,
tel: +32 (0)2 409 30 00,
e-mail: communications@eu.agc.com

 

II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot en het gebruik van de website van AGC Glass Europe zijn onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden en aan de heersende wetgeving.

A. TOEGANKELIJKHEID VAN DE WEBSITE

AGC Glass Europe zorgt ervoor dat zijn diensten in de mate van het mogelijke 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk zijn.

AGC Glass Europe kan de toegang echter onderbreken, bijvoorbeeld om de website te onderhouden of bij te werken, of voor elke andere reden, onder andere van technische aard.

B. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

AGC Glass Europe is in geen geval aansprakelijk voor de in punt A vermelde onderbrekingen en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de gebruiker of voor elke derde.

 

AGC Glass Europe garandeert op geen enkele manier dat de informatie die op deze website wordt gegeven, exact of actueel is.

AGC Glass Europe is niet aansprakelijk voor de schade of voor elk tijdelijk of permanent incident aan de gegevens of het informaticamateriaal van de gebruiker tijdens zijn toegang tot de website, bij het navigeren door de pagina's ervan of meer algemeen bij het verzenden van de computerbestanden en –programma's die op de hardware van de ontvanger de website vormen. AGC Glass Europe is meer bepaald niet aansprakelijk voor het eventueel verzenden van virussen via zijn website.

AGC Glass Europe is niet aansprakelijk voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het niet-geoorloofd binnendringen van zijn informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. De onderneming wijst elke aansprakelijkheid af, ondere andere voor inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien. AGC Glass Europe zet echter alle nuttige middelen in om ongeoorloofde inbraak te voorkomen.

C. INTELLECTUELE EIGENDOM

De structuur, de layout en alle elementen die opgenomen zijn in deze website zijn beschermd, ten gunste van AGC Glass Europe en/of zijn eventuele leveranciers of partners, meer bepaald door de wetten op (i) de auteursrechten en de naburige rechten, (ii) de bescherming van computerprogramma's en (iii) de databases. De gebruiker gaat de verbintenis aan om de rechten van AGC Glass Europe en/of zijn eventuele leveranciers of partners niet te schenden.

Namen van andere producten of bedrijven die op deze website worden vermeld, kunnen merken van hun respectieve eigenaars zijn. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze website wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder de schriftelijke of voorafgaande toestemming van AGC Glass Europe.

D. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Voor de webruimten buiten het domein van deze website en meer bepaald voor de webruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van deze website, zijn uitsluitend de houders van deze webruimten aansprakelijk.

 

AGC Glass Europe kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan. Het opnemen van deze links houdt bijgevolg geen goedkeuring in door AGC Glass Europe van de elementen die deze webruimten uitmaken.

AGC Glass Europe wijst derhalve alle aansprakelijkheid van de hand, ondere andere met betrekking tot het materiaal en de gegevens, van welke aard dan ook, die voorkomen op of verspreid worden door deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan.

 

III. PRIVACY

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).


Bij elk bezoek aan onze website, herkent onze server automatisch het domein van waaruit u bestanden aanvraagt. Hij detecteert niet automatisch uw e-mailadres.

Bij uw bezoek aan onze website bewaren wij van u de volgende gegevens:

- uw domein (wordt automatisch gedetecteerd, zoals hierboven aangegeven);

- uw e-mailadres als u ons dat hebt meegedeeld, bijvoorbeeld door ons berichten of vragen over deze website te sturen, door via e-mail met ons te communiceren, door deel te nemen aan discussieforums, door u na identificatie toegang te verschaffen tot het gedeelte van onze website met beperkte toegang, enz.;

- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze website hebt geraadpleegd;

- alle informatie die u ons vrijwillig hebt meegedeeld (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen via de site, aanvragen, het gebruik van onze loopbaanmodule, of door na identificatie toegang te krijgen tot het gedeelte van onze website met beperkte toegang).


Deze informatie wordt gebruikt om:

a. Documentaanvragen te versturen; 
b. Promotionele informatie over onze producten en diensten te versturen;
c. Uw vragen te beantwoorden;
d. U nieuwe producten en diensten te sturen of om gerichte direct marketingacties te voeren, onder andere via e-mail;
e. Marketingdoeleinden na te streven;
f. Statistieken op te stellen;
g. Snel met u contact op te nemen;
h. Beter te leren waarvoor u belangstelling hebt;
i. Personeelsleden aan te werven.

In het geval d. vragen wij u, wanneer u ons uw gegevens stuurt, vooraf uw toestemming voor deze toepassing. Als u in de toekomst niet langer wenst gecontacteerd te worden (onder andere via e-mail), hoeft u ons dat alleen maar te laten weten op een van de onder I. hierboven vermelde manieren.

De commerciële informatie die u eventueel ontvangt per e-mail bevat bovendien steeds een link. U hoeft er alleen maar op te klikken om ons te laten weten dat u onze promotionele informatie niet langer wenst te ontvangen.

De informatie is slechts bestemd voor intern gebruik en wordt niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan andere organisaties, tenzij het recht om ze door te geven aan een onderneming of eenheid die deel uitmaakt van de Groep waartoe ook AGC Glass Europe behoort.

Wij hebben aangepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om de informatie die wij op onze website ontvangen te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging.

Wij zijn geen partnership aangegaan en wij onderhouden geen speciale relatie met reclamebureaus die op het internet actief zijn.

Overeenkomstig de geldende wetgeving hebt u het recht om op uw verzoek toegang te krijgen tot de informatie die op u betrekking heeft en om alle onnauwkeurigheden die in deze informatie voorkomen te verbeteren.
Als u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u op het bovenstaande adres contact met ons opnemen.

Als u vindt dat onze website de onderhavige privay policy niet naleeft, kunt u met onze onderneming contact opnemen op het bovenstaande adres.

 

IV. GEBRUIK VAN COOKIES

Op deze website gebruiken wij cookies (een cookie is een bestandje dat door onze server wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het houdt informatie bij over de website die u bezoekt en het bevat een aantal gegevens over uw bezoek). Onze cookies dienen in de eerste plaats om de website te laten functioneren (technische sessiecookies). Verder gebruiken wij ze voor (1) functionele doeleinden, (2) marketingdoeleinden en (3) om statistieken op te stellen.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en weigeren dat er nieuwe cookies worden geplaatst. De wijze waarop u dit kunt doen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.  Daarnaast kunt u de meeste cookies die worden geplaatst als u websites van AGC gebruikt, zowel individueel als collectief weigeren viahttp://www.youronlinechoices.eu/. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren, respectievelijk verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

De technologie evolueert. Het is daarom mogelijk dat onze onderneming in de toekomst op bepaalde manieren aan gegevensverwerking zal doen die nog niet in dit document zijn opgenomen. 
AGC Glass Europe behoudt zich bijgevolg het recht voor om het onderhavige privacybeleid te herzien wanneer dit nodig is en om bijgewerkte versies van deze wettelijke informatie op zijn website te publiceren. Als u na een dergelijke bijwerking vragen hebt over het gebruik van uw informatie, dan kunt u met ons contact opnemen op het bovenstaande adres.

 

V. BEHOUD VAN RECHTEN EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

AGC Glass Europe behoudt zich het recht voor om in rechte op te treden wanneer de onderhavige voorwaarden worden geschonden, met het oog op het verkrijgen van een eventuele schadevergoeding.

Onder voorbehoud van de dwingende regels van het internationaal publiekrecht en privaatrecht die van toepassing zijn op de gebruiker, regelt het Belgisch recht de verhoudingen tussen AGC Glass Europe en de gebruiker.

Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

AGC Glass Europe behoudt zich echter het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen aan elke internetgebruiker, onder andere wanneer de onderhavige voorwaarden evident worden geschonden door een internetgebruiker.

 

VI. ALLERLEI

Als enige bepaling uit de onderhavige voorwaarden niet geldig of niet uitvoerbaar blijkt te zijn ten opzichte van de heersende wetgeving, dan zal ervan worden uitgegaan dat deze ongeldige of niet uitvoerbare bepaling vervangen is door een geldige en uitvoerbare bepaling waarvan de draagwijdte de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert, terwijl alle andere bepalingen van het akkoord van kracht blijven.

De onderhavige bepalingen vormen het geheel van de overeenkomsten tussen de gebruiker en AGC GLASS EUROPE met betrekking tot deze website en zij annuleren en vervangen alle eerdere of tegenwoordige, elektronische, schriftelijke of mondelinge mededelingen en voorstellen met betrekking tot de onderhavige website, tussen de gebruiker en AGC Glass Europe.

Een gedrukte versie van de onderhavige bepalingen en van elke elektronisch afgeleverde waarschuwing zal in elke gerechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot deze overeenkomst worden aanvaard, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die in gedrukte vorm worden opgemaakt en bewaard.

AGC Glass Europe behoudt zich het recht voor om de formulering, voorwaarden en waarschuwingen op grond waarvan deze website wordt aangeboden, te wijzigen.