#par-6691
#par-6686

I. IDENTIFIKACE SPOLECNOSTI AGC GLASS EUROPE

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

   A. PRÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM
   B. Omezení odpovednosti
   C. Duševní vlastnictví
   D. Vazby na webové stránky tretích stran

III. UTAJENÍ INFORMACÍ /OCHRANA SOUKROMÍ

   IIIb data privacy statement for the Czech republic

IV. POUŽÍVÁNÍ  COOKIES

V. OCHRANA PRÁV A PRÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

VI. RUZNÉ

 


 

I. IDENTIFIKACE SPOLECNOSTI AGC GLASS EUROPE

Toto je webová stránka AGC Glass Europeu SA, spolecnosti založené podle belgických zákonu (na níž bude dále odkazováno pouze jako na “AGC Glass Europe”), vedené u Crossroads Bank, banky pro podnikání, pod císlem 0413.638.187.

Naše poštovní adresa je následující: Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium, 
Telefon: +32 (0)2 409 30 00, e-mail: communications@eu.agc.com .

 

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Prístup k webovým stránkám AGC Glass Europeu a jejich používání podléhá zde níže stanoveným podmínkách a dále též uplatnitelným zákonum.

   A. PRÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM

AGC Glass Europe usiluje ze všech sil o zajištení toho, aby jeho služby byly prístupné  7 dní v týdnu a 24 hodin denne.

AGC Glass Europe však muže tento prístup ke svým službám prerušit, a to zejména  z duvodu údržby a aktualizace, poprípade z jiných duvodu, zvlášte z duvodu technických.

   B. OMEZENÍ ODPOVEDNOSTI

Za žádných okolností AGC Glass Europe nerucí za prerušení uvedená pod  bodem A , ani za dusledky , které z tohoto prerušení mohou vyplynout  pro jakéhokoliv uživatele ci jakoukoliv tretí stranu.

AGC Glass Europe nenabízí žádnou záruku ohledne presnosti a aktuálního stavu informací prezentovaných na techto webových stránkách.

AGC Glass Europe nerucí za jakoukoli škodu ci jakoukoliv docasnou nebo trvalou poruchu, která by se vyskytla na datovém ci pocítacovém hardwaru uživatele pri jeho  prístupu do webových stránek ci pri práci s temito webovými stránkami, nebo kdykoliv pri prenosu pocítacových programu na datový ci pocítacový hardware uživatele; a dále pri prístupu do souboru, z nichž jsou webové stránky vytvoreny na hardwaru, který je prijímá. AGC Glass Europe zejména nerucí za jakýkoliv možný prenos jakýchkoliv viru prostrednictvím webových stránek.

AGC Glass Europe nezodpovídá za jakékoliv poškození/škody, které mohou vzniknout z nezákonného napadení techto pocítacových systému ci proniknutí do techto pocítacových systému a/nebo za podvodné použití jejich prenosových mechanismu. Spolecnost neprejímá žádnou odpovednost zejména v prípade krádeže dat v dusledku proniknutí do jeho pocítacových systému. Presto však AGC Glass Europe užívá rádné metody prevence proti nezákonnému  napadení pocítacových systému.

   C. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Struktura, formát ci grafická úprava a všechny prvky, které tyto webové stránky zahrnují,  jsou chráneny, registrací na jméno AGC Glass Europeu a/nebo jeho potenciálních dodavatelu ci partneru, a to zejména (i) zákonem o autorství a s ním souvisejícími právy, (ii) zákonem na ochranu pocítacových programu a (iii) zákonem na ochranu databází. Uživatelé se zavazují, že neporuší tato práva AGC Glass Europeu a/nebo jeho potenciálních dodavatelu ci partneru.

Jiná jména a produkty spolecností, uvedených na techto webových stránkách, mohou predstavovat výrobky práve jednotlivých techto  vlastníku. Uživatelé nejsou oprávneni jakkoli modifikovat, kopírovat, distribuovat, prenášet, rozširovat, predstavovat, reprodukovat, publikovat, udelovat na základe licence, prenášet ci prodávat jakékoliv informace, jakýkoliv produkt ci služby, získané z techto webových stránek, popr. vytváret práce odvozené z výše uvedených prvku, a to bez predchozího písemného souhlasu spol. AGC Glass Europe.

   D. VAZBY NA TRETÍ STRANY

Za webový prostor mimo doménu techto webových stránek a zejména za prostory, do nichž uživatel muže být nasmerován za pomoci hypertextových odkazu v rámci jednotlivých webových stránek, výlucne nesou odpovednost držitelé techto webových stránek.

Jde o to, že AGC Glass Europe nemuže provádet jakoukoliv trvalou kontrolu techto webových stránek, ani nenese za tyto stránky  odpovednost. Vložení takových odkazu do webových stránek AGC Glass Europeu  neznamená, že AGC Glass Europe schvaluje prvky obsažené na techto stránkách.

AGC Glass Europe neprebírá odpovednost, zejména v souvislosti s materiálem, za údaje jakéhokoliv druhu, které jsou obsažené nebo rozširované na webovém prostoru, na který muže být uživatel odkazován. AGC Glass Europe není odpovedný ani za procesní ci osobní údaje, které mohou být predávány jejích prostrednictvím.

 

III. UTAJENÍ INFORMACÍ /OCHRANA SOUKROMÍ

Zpracování osobních dat vztahujících se k temto webovým stránkám podléhá belgickým zákonum (Zákonu o ochrane soukromí s ohledem na zpracování osobních dat ze dne 8. prosince 1992, upraveného  Zákonem ze dne 11. prosince  1998 prevádejícím Smernici  95/46/EC  Evropského parlamentu a Evropské rady o ochrane jednotlivcu v souvislosti se zpracováním osobních dat a volným pohybem takových dat).


Pokaždé, když nás navštívíte na našich webových stránkách, náš server automaticky rozpozná puvod vaší domény. Nerozpozná ale automaticky vaši e-mailovou adresu.

Když navštívíte naše webové stránky, podržíme si následující informace:
- Vaši doménu (bude detekována automaticky, jak zde bylo vysvetleno ve výše uvedeném bodu); 
- Vaši e-mailovou adresu, pokud nám ji poskytnete,  napr. již tím, že nám budete zasílat zprávy ci dotazy na náš web; dále  tím, že s námi budete komunikovat prostrednictvím e-mailu a že se zúcastníte diskusních fór;  tím, že vám bude na webu umožnen prístup, v té cásti webových stránek která je vyhrazena pro služební potrebu, do predmetu, který podléhá identifikaci, apod. 
- Veškeré informace týkající se stránek, na které jste se dívali na našem webu; 
- Jakékoliv informace, které jste nám dobrovolne poskytli (napr. jako soucást žádostí o informace a/nebo žádostí o registraci na webových stránkách, popr. tím, že získáte prístup do vyhrazené cásti webu, která podléhá identifikaci).

Takové informace jsou pak použity k následujícímu: 
1. k zasílání žádostí o doklady/dokumenty; 
2. k zasílání propagacních informací týkající se našich výrobku a služeb; 
3. k zodpovídání vašich dotazu; 
4. k zasílání nových výrobku a služeb ci s ohledem na provádení rádných marketingových operací, zvlášte e-mailem; 
5. pro úcely marketingu; 
6. pro vypracování statistiky; 
7. pro to, abychom vás mohli rychle kontaktovat; 
8. pro lepší identifikaci vašich zájmových center; 
9. za úcelem náboru pracovních sil.

V prípade bodu 4, až budete zasílat údaje, bude nejprve vyžadován váš souhlas se zasíláním informací  pro daný úcel. Jestliže byste si práli, abychom vás v budoucnu již nekontaktovali (zvlášte pak prostrednictvím elektronické pošty), pak vše, co musíte pro to ucinit, je použít jednu u metod, na níž je odkaz pod výše uvedeným bodem I.

Dále, jakákoliv komunikace komercního charakteru, která s vámi muže být vedena  prostrednictvím e-mailových zpráv, vám vždy ukáže spojení, na které mužete jednoduše kliknout a uvedomit nás tím, že si již dále neprejete  získávat od nás propagacní materiál.

Informace jsou používány pouze pro vnitrní potrebu a nejsou predávány dále jiným organizacím ke komercním úcelum, i když si vyhrazujeme právo predat je jakékoliv spolecnosti ci jakékoliv entite ve skupine, do níž AGC Glass Europe patrí.

Na ochranu proti ztráte, zneužití nebo pozmenování informací uvedených na našich stránkách jsme zavedli príslušná bezpecnostní opatrení.

Neuzavreli jsme žádné partnerství a nemáme žádný zvláštní vztah s žádnou internetovou reklamní agenturou.

V souladu s platnými právními predpisy máte právo získat na požádání prístup k informacím o vás, a dále právo opravit jakékoliv nepresnosti ci nesrovnalosti uvedené v techto informacích. 
Pokud byste chteli tato práva uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedené adrese.

Pokud se domníváte, že naše webové stránky nejsou v souladu s temito zásadami ochrany soukromí, kontaktujte prosím naši spolecnost na výše uvedené adrese.

IIIb  DATA PRIVACY STATEMENT FOR E-RECRUITING IN THE CZECH REPUBLIC:

Jestliže nevlastníte e-mailovou adresu, vyplnte prosím priložený osobní dotazník a zašlete nám jej na adresu AGC Flat Glass Czech a.s., clen skupiny AGC Flat Glass Czech, Sklárská 450, 416 74 Teplice.

Potvrzuji, že osobní údaje, které jsem uvedl/a/ do tohoto dotazníku, jsou pravdivé. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity pro interní potrebu AGC Flat Glass Czech a.s. a skupiny AGC Flat Glass Czech pro zpracování dat v rozsahu nutném pro rozhodování o prijetí uchazecu o zamestnání do pracovního pomeru, a to po dobu do vzniku pracovního pomeru, nejdéle po dobu 1 roku od data registrace. Souhlasím se skartací tohoto dotazníku po uplynutí zde uvedené lhuty. Zavazuji se bez zbytecného odkladu nahlásit každou zmenu údaju uvedených v tomto dotazníku. Dále potvrzuji, že jsem byl/a/ ve smyslu ustanovení §11 zákona c. 101/2000 Sb. rádne informován/a/ o zpracovávání mých osobních údaju.

 

IV. POUŽÍVÁNÍ  COOKIES

Na techto webových stránkách používáme cookies (cookie je malý soubor zaslaný naším serverem, který se nahraje na pevný disk vašeho pocítace. Sleduje webové stránky, které navštívíte, a obsahuje jisté podrobné informace o vaší návšteve). Hlavním úcelem našich cookies je napomáhat lepšímu fungování webových stránek (tzv. technické soubory cookies). Krome toho je používáme (1) pro funkcní úcely, (2) marketingové úcely a (3) k vypracování statistik.

Pomocí nastavení prohlížece ve vašem pocítaci mužete odstranit již uložené cookies a odmítnout prijímání nových cookies. Každý prohlížec je v soucasné dobe nastaven jinak, a proto v prípade potreby použijte jeho funkci nápovedy. Krome toho máte možnost odmítnout vetšinu cookies pri používání webových stránek AGC, a to jednotlive anebo hromadne, prostrednictvím stránky http://www.youronlinechoices.eu/. Zde také mužete zjistit, která z uvedených cookies jsou ve vašem prohlížeci aktivní.

Pokud odstraníte coookies nebo odmítnete prijímání nových cookies, projeví se to tím, že nekdy nebudete moci  využít všech možností, které webové stránky nabízejí. Krome toho odstranení nebo odmítnutí cookies má dopad na pocítac a prohlížec, na kterém tuto operaci provedete. Jestliže používáte více pocítacu nebo prohlížecu, výše uvedenou operaci (operace) musíte podle potreby vždy znovu zopakovat.

Technologie se neustále vyvíjí. Muže se proto stát, že naše spolecnost bude muset provést nekteré operace zpracování, na které se tato politika zatím nevztahuje.

Skupina AGC Glass Europe si proto vyhrazuje právo na obcasnou zmenu této politiky a na svých webových stránkách bude prubežne zverejnovat aktualizované verze tohoto právního sdelení. Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledne použití vašich informací po provedení takovéto aktualizace, neváhejte prosím a kontaktujte nás na výše uvedené adrese.

 

V. OCHRANA PRÁV A PRÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

AGC Glass Europe si vyhrazuje právo podniknout urcité právní kroky v prípade porušení soucasných podmínek, a to s cílem  získat náhradu za jakoukoliv škodu, kterou muže utrpet.

Vztahy  mezi spolecností AGC Glass Europe a uživatelem se budou rídit belgickými zákony,  které podléhají  prísným pravidlum mezinárodního verejného a soukromého práva, jimiž se rídí uživatel.

Výlucnou príslušnost zde budou mít  bruselské soudy.

AGC Glass Europe si však vyhrazuje právo odmítnout umožnit  prístup jakémukoliv internetovému uživateli  k cásti techto webových stránek ci k celým temto webovým stránkám, a to jednostranne a bez predchozího upozornení, zejména v prípade, že internetový uživatel manifestacne poruší stávající podmínky.

 

VI. RUZNÉ

Kdyby se stalo a nekteré z ustanovení techto podmínek by bylo možno považovat za neplatné nebo nepoužitelné, pri srovnání s platnými zákony, pak neplatné ci nepoužitelné ustanovení bude nutno nahradit  platným a použitelným, jehož obsah bude co nejblíže odpovídat puvodnímu ustanovení, avšak ostatní ustanovení v dohode zustanou v platnosti.

Nynejší ustanovení odrážejí  ucelenou dohodu mezi uživatelem a spolecností AGC GLASS EUROPE týkající se webových stránek a tato ustanovení nahrazují veškeré predchozí i soucasné úmluvy a návrhy týkající se techto webových stránek, at již v podobe elektronické, písemné ci ústní, mezi spol. AGC Glass Europe a uživatelem, a ciní  tato predchozí ujednání neplatnými.

Tištená verze soucasných ustanovení a jakékoliv upozornení vydané v elektronické podobe bude akceptováno pri jakémkoliv soudním ci administrativním postupu vztahujícímu se k této dohode, a to stejným zpusobem a za stejných podmínek jako jiné obchodní rejstríky  a dokumenty vytvorené a uchované v tištené podobe.

AGC Glass Europe si vyhrazuje právo upravit podmínky a varovná upozornení, s jejichž pomocí je umožneno tyto webové stránky nabízet.